Speciální policejní výslechová místnost ochrání nejen děti

Verze pro tisk |

Speciální policejní výslechová místnost pro oběti trestných činů byla otevřena ve středu 15. ledna v sídle Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje, v Pastýřské ulici v Liberci. Místnost slavnostně předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta krajskému řediteli PČR LK plk. Vladislavu Husákovi.

Výslechová místnost byla pořízena z dotace Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, na základě předloženého projektu. Jeho zpracovatelem a předkladatelem byl právě krajský úřad.
„Přes 80 % nákladů na vybavení SVM získal LK z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra a zbytek financoval ze svého rozpočtu. Celková hodnota projektu dosáhla částky 383.000 Kč. Dotace z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra činila 319.000 Kč, LK se podílel částkou 64 tisíc korun,“ popsala manažerka prevence kriminality KÚ LK Linda Ehrenbergerová, která projekt administrovala s tím, že vybudováním výslechové místnosti v Liberci bude doplněn systém péče o oběti trestných činů v Libereckém kraji.
"Jedná se o smysluplný projekt a jsem moc rád, že bude sloužit dobré věci," zdůraznil hejtman Martin Půta.

Speciální výslechová místnost umístěna v prostorách Územního odboru Liberec, v ulici Pastýřská 3 bude určena pro výslechy dětí – obětí nebo svědků trestné činnosti a pro výslechy dospělých obětí a svědků závažné trestné činnosti, především násilného a mravnostního charakteru. Oběť bude mít právo požádat v kterékoli fázi trestního řízení, případně i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění kontaktu s osobou, kterou označila za osobou podezřelou či pachatele. Oběť bude moci žádat také o zamezení vizuálního kontaktu s osobou podezřelou, proti níž se trestní řízení vede.
"Výslechová místnost je neformální prostředí, zásadně se odlišující od policejních kanceláří. Umožní šetrnější a humánnější zacházení s vyslýchanými osobami, při němž se současně minimalizuje počet úkonů tak, aby oběť nebyla dále vystavována vypjatým stresovým situacím, jež by měly za následek dlouhodobé poškození jejich psychického stavu nebo vývoje," uvedl krajský ředitel plukovník Husák.
 
SVM je vhodně uspořádané a technicky vybavené specializované pracoviště zajišťující maximální autenticitu celého výslechu i jeho přesnou dokumentaci. Bude vyhovovat všem standardům a potřebám trestního řízení současnosti. V této specializované místnosti bude docházet ke kontaktu vyšetřovatele s dětskou obětí trestného činu (znásilnění, pohlavní zneužívání, sexuální nátlak, svádění k pohlavnímu styku, týrání aj.). Nenucené prostředí, speciální anatomické loutky (prostřednictvím nichž lze simulovat nepříjemný zážitek dítěte i beze slov) a záznamová technika, to vše bude napomáhat k získávání informací od oběti trestného činu a dokumentaci úkonu.

Které oběti mohou být ve SVM vyslechnuty:
(v souladu s platným z.č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, bude sloužit v rámci ochrany obětí před sekundární viktimizací - zvlášť zranitelné osoby)
- výslechy dětí (obětí nebo svědků trestné činnosti)
- výslechy dospělých obětí a svědků závažné trestné činnosti především násilného a mravnostního charakteru (př. senioři, hendikepované osoby, znásilněné ženy, oběti domácího násilí apod.)
 
"Výslechová místnost je zařízena tak, aby působila příjemným, domáckým dojmem. Skládá se ze třech místností - dětská výslechová místnost, technická místnost a rekogniční místnost," sdělil plukovník Lukášek, vedoucí krajských kriminalistů.
"Další plánované využití je i pro provedení neodkladného a neopakovatelného úkonu, kdy oběť bude maximálně chráněna, protože tohoto úkonu se dle trestního řádu účastní soudce, státní zástupce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), obhájce obviněného (někdy i více obhájců dle počtu obviněných), psycholog, vyšetřovatel a zapisovatelka. Tedy nejméně 7 osob, které by jinak byly v přímém kontaktu s vyslýchanou obětí. Využitím výslechové místnosti se počet osob v přímém kontaktu s obětí sníží maximálně na 2 (vyšetřovatel, psycholog), jelikož výslech je možno on-line nahrávat na záznamové zařízení a přenášet na monitor do sousedních prostor. Ostatní osoby účastné na tomto úkonu jsou ve vedlejší technické místnosti, kde výslech sledují na obrazovce a s vyšetřovatelem komunikují prostřednictvím monitoru počítače. Tím je zajištěn pocit bezpečí a pokud možno v co největší míře zabráněno zvyšování psychické zátěže oběti. Neodkladný a neopakovatelný úkon slouží u soudu jako důkaz, oběť nemusí být opětovně zatížena výslechem u soudu. V neposlední řadě bude využívána pro rekognice, kdy za použití jednosměrného zrcadla bude poškozený nebo svědek maximálně chráněn před přímým kontaktem s poznávanou osobou (podezřelým, obviněným), při čemž hlavním cílem je chránit poznávajícího (oběť, svědka) před sekundární viktimizací a s ní i snížit jeho psychickou zátěž," popsal velice detailně fungování speciální výslechové místnosti plukovník Lukášek.

Nahoru